Etikai kódex

Mivel a vállalkozás tulajdonosi szemlélete szerint igazán hatékony munka csak tiszta, minden tag által elfogadott értékrend szerint lehetséges, ezért a cég működése során az alábbi alapelvekhez tartjuk magunkat.

A munka elsődlegesen nem jövedelemszerző tevékenység, hanem az emberi méltóság megszerzése, megőrzése, így csapatunk tagjainak egyértelmű, hogy egyes speciális helyzetekben a bevételnövekedés kárára kell dönteni, ha azzal etikai tisztaságunk megőrizhető. Üzleti etikának tartjuk az emberi tisztesség megjelenítését az üzleti életben. Célkitűzésünk olyan etikus gazdasági tevékenység, mely nem káros az egyénre, a társadalomra és a természeti környezetre, és tükrözi a ránk jellemző szívbéliséget.

Alapelveink

A Kreatív Kontroll nem támogathat olyan törekvéseket, melyek súlyosan megosztóak, diszkriminatívak, egyeseket meggyőződésükben vagy személyükben sértenek, illetve erkölcsileg elítélhetők. Tiltott ügyfelek:

  • Alaptalan gyógyulási reményt keltő termékek
  • Kizsákmányolás vagy prostitúció
  • Kábítószerek vagy mértéktelen alkoholfogyasztás
  • Abortusz, eutanázia vagy öngyilkosság
  • Vallási, nemzetiségi vagy világnézeti opponáció
  • Halálos vagy rettegett betegséggel fenyegetés

Hogyan tartjuk ezt be?

A policy szerint az aggályos tartalmú ügyfélprojektek kapcsán az ügyvezető elnökletével vezetőségi álláspont kialakítása szükséges az ügyfél megnyilatkoztatásával.

A munkavégzésünk során a reklámszövegírási szakmából adódóan befolyásolásra sor kerülhet, de szigorúan tiltott minden olyan manipulációs technika, mely vétlen vásárlást, előre sejthetően tévedésbe ejtést vagy tévedésben tartást eredményezne.

A fenti alapelv megsértése esetén ügyvezetői hatáskörben – növekvő súllyal – figyelmeztetés, felfüggesztés, pénzbüntetés vagy elbocsátás büntetések szabhatók ki.

Vállalkozói esküIránymutatások

Munkánk során magunkra kötelező érvényűnek ismerjük el az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa által 2012-ben kiadott Az üzleti vezető hivatása című dokumentumot. Ebből következően üzleti tevékenységünk során minden esetben meg kell vizsgálnunk, hogy az nem sérti-e, illetőleg milyen módon szolgálhatná a közjót és az emberi méltóságot.

Irányelvünk, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokat – személyzet és anyagi javak – nem pazarlón, de nagylelkűen használjuk föl. A munkaszervezéshez szükséges eszközök és az iroda a munkatársak szabadidős tevékenységeihez felhasználhatók, egyéni projektjeiket, törekvéseiket a céges infrastruktúra támogatja. A kapott eszközök (mobiltelefon, laptop stb.) magán célú felhasználását bátorítjuk. Felvételi eljárásunk természetes része, hogy a leendő munkatárs megjelöli egyéni karriercéljait. Ha munkatársunk egyéni szakértővé szeretne válni, így őt külsős szakértőként nevezzük meg, munkáját maga szervezheti, de felületeinket és csatornáinkat használhatja.

Tudomásul vesszük, hogy működésünknek környezeti költségei is vannak, ezeket mérsékelni egyéni szokásaink megváltoztatásával tudjuk.

Célunk hatékony és értelmes munkát biztosítani, emellett a kiteljesedés lehetőségét is megadni. A hagyományos vállalati hierarchia mellett a közvetlen vezetőn kívül is bármelyik vezető azonnal elérhető a munkatársak számára, a munkák pedig szabadon, önállóan oszthatók be, az egyéni utakat és új ötleteket minden körülmények között támogatjuk. A cél a saját munkatempó kialakításának segítsége, az újítási próbálkozások során keletkező, előre nem látható, jó szándékból származó esetleges károkért és elmaradt hasznokért pedig a vállalkozás profitjának terhére jótállunk, ezekért büntetés nem jár.

A vállalkozásban a vetélytársak megjelenését nemcsak szükségszerűnek, de kívánatosnak is tartjuk: minden piacot az innováció és a verseny tesz az ügyfelek számára egyre jobbá és a legjobb teljesítményhez is szükséges. Ezért konkurenciavédelmi alapelvünk alapján kommunikációnkban szigorúan tilos a konkurens szolgáltatók rossz színben feltüntetése. Törekszünk arra, hogy üzletelésünk során versenytársainkkal szemben is nagylelkűen és korrekten járjunk el, így ügyfélszerzésre használt felületeiket nem sajátítjuk ki, meglévő partnerhálózatukat nem szívjuk el. (Ha tudjuk, hogy egy konkurens szolgáltató egy rendezvényen rendszeres résztvevő, ott üzleti kapcsolatokra tesz szert, elsődlegesen igyekszünk ezt a rendezvényt elkerülni, így biztosítva, hogy ott csorbítatlanul fejthesse ki tevékenységét, ha ez nem lehetséges vagy súlyos hátrányokkal járna, úgy a lehető legkevesebb kellemetlenséget törekszünk okozni.)

Ha ügyfelünk likviditási feszültség miatt számlafizetési problémát jelez, minden esetben biztosítunk részletfizetési lehetőséget. Saját számláinkat határidőre, pontosan fizetjük. Jótékonysági szervezetek számára törekszünk szabad kapacitásunk terhére díjmentesen dolgozni.

Amennyiben ügyfelünkről derül ki, hogy eljárása, üzleti magatartása súlyosan etikátlan, akár saját ügyfeleivel, akár alvállalkozóival szemben, úgy vele a partneri kapcsolatot megszakítjuk.

Szakmai alapelvek

Minden keretszerződésünk természetes része, hogy munkánk során követjük a szakmai irányelveket, a hatályos reklám- és versenyjogi előírásokat, a fogyasztóvédelmi szabályozásokat, valamint a Magyar Reklámetikai Kódexet. Ha ezekkel ellentétes kérést fogalmaz meg egy ügyfél, akkor fölhívjuk a figyelmét, hogy eljárása sérti a jó szándékú és elvárható üzleti magatartást, ezt pedig nem vagyunk kötelesek a szerződés értelmében végrehajtani. Ettől eltérő szerződés nem köthető velünk.

A munkák során az általunk fölkért alvállalkozók munkavégzése kapcsán a szerződéseinkben teljes körű anyagi és erkölcsi felelősséget vállalunk. Általános garanciavállalási alapelvünk alapján hibás teljesítés esetén a teljes megbízási összeget visszaszolgáltatjuk és az okozott károkért jótállunk. A munkás minden esetben jogos az ő bérére, így az ügyfél által esetlegesen elutasított munkákat is a megállapodás szerint rendben kifizetjük alvállalkozóinknak. Törekszünk arra, hogy szolgáltatásunk teljes és hatásos legyen az ügyfél számára. 

Titoktartási alapelvünk alapján az ügyfelek projektjeiről a birtokunkba jutott információkat minden esetben bizalmasan kezeljük, titokgazdaként szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségünket alvállalkozóinkra is kiterjesztjük, attól csak az ügyfél előzetes engedélye alapján térünk el.

Kollégáinknak tisztában kell lenniük szakmánk legújabb trendjeivel, mert csak így tudják kitűnő minőségben kiszolgálni az ügyféligényeket, ezért folyamatos továbbképzést nemcsak biztosítunk, de támogatjuk is az önfejlesztést. Valamennyi kiadványunk, tréningünk és oktatóanyagunk szabadon és térítésmentesen elérhető kollégáink számára, mivel a továbbképzés és a fejlődés alapvető emberi vágy és jog.

Korrupciómentességi alapelvünk alapján közpénzekkel nem gazdálkodunk, olyan üzleti ajánlatot pedig nem fogadunk el, melyben visszatérítést kapnánk ügyfelünk valamilyen tevékenysége kapcsán (így kerüljük ki, hogy anyagi érdekünk ügyfeleink érdekeivel kerüljenek szembe például ügynökségi reklámjutalék formájában).

Támogatjuk a hazai marketingszakma újraalakítását és az edukációt, ezért a szakmai szövetségekbe tagdíjfizetőként csatlakozunk, edukatív munkájukat felületeinkkel, munkaerőnkkel díjmentesen támogatjuk. A szakmai szervezetek oktatási célú rendezvényein előadásaink költségmentesek.

Személyi felelősség

Munkatárs elbocsátása csak kirívó szabálytalanság miatt fordulhat elő, mivel alapelvünk, hogy a megszűnő munkafeladatok helyett a munkatársakat új funkcióba illesszük. Lakhely változása vagy más nem kívánt okból történő munkahelyváltás esetén partnereinknek a munkavállalót ajánljuk és az új munkaszerződés megszületésééig adott esetben fizetést biztosítunk.

Támogatjuk a családos munkavállalást: a kisgyermekes munkatársak munkaidejüket és a munkavégzés helyét a család igényeihez igazíthatják. Minden esetben a családi érdek szerint végezhetik munkájukat, amiért negatív következmény nem érheti őket. Gyermeket vállaló kollégáinkat változatos módokon támogatjuk.

Közterhek és profit

Sikeres vállalkozásként már nem csupán magunkért tartozunk felelősséggel, mert közbefizetéseink révén hazánk versenyképességét és az itt élők életminőségét is befolyásolhatjuk. Emiatt törekszünk az üzletileg leginkább célszerű, de mindig törvényes működés biztosítására. Bírságot és elmarasztalást sosem kaptunk.

Transzparens működésünk része, hogy minden évben nyilvánosan kommunikáljuk a befizetett közterhek pontos összegét. Mivel székhelyünk és működési helyünk is fővárosi, nem veszünk igénybe iparűzésiadó-csökkentő fiktív telephely-áthelyezést dacára annak, hogy ez évente több millió forintos megtakarítást jelentene.

Az átláthatóság részeként weboldalunkon és közösségi felületeinken is rendszeresen publikáljuk költségeinket. A tulajdonosi profitelvárás nem túlzó, a piacunkon visszafogottnak minősül.

Karitativitás

Törekszünk arra, hogy éves árbevételünk legalább 5%-át fontos társadalmi célokra ajánljunk föl. Több rendszeres és néhány ad hoc projektünk fut „Karitatív Kontroll” néven, melyekről társadalmi felelősségvállalási aloldalunkon lehet tájékozódni.